Current language

Privatlivspolitk - Ansøgere

Privatlivspolitik for ansøgere.

1. Indledning

Når du sender en ansøgning til en stilling hos Les Deux, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at administrere dit rekrutteringsforløb og/eller for at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser.

Formålet med dette dokument er at informere dig om, hvordan Les Deux behandler dine personop- lysninger.

2. Dataansvar

Les Deux er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Hvis du gerne vil i kontakt med os, er vores kontaktoplysninger:

Les Deux ApS
Raffinaderivej 10, bygning J
2300 Amager
CVR-nr.: 33506465
Telefon: 78 74 53 35
E-mail: hr@lesdeux.com

3. Formål med behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at:

• evaluere dine kvalifikationer for ansættelse,
• opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser,

Hvor Les Deux ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er uforenelige med de oprindelige formål, som personoplysningerne blev indsamlet til, giver Les Deux dig oplysninger om sådanne formål.

4. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situa- tioner være, at behandlingen er nødvendig for at:

• opfylde ansættelseskontrakten eller enhver anden kontrakt, som du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelsen af kontrakten (GDPR art. 6, stk. 1, litra b),
• overholde en juridisk forpligtelse, som Les Deux er underlagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c),
• forfølge Les Deuxs legitime interesse i at gennemføre rekrutteringsforløbet, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f),

Når det er krævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi indhente dit udtrykkelige sam- tykke som retsgrundlag for behandlingen, fx hvis det er nødvendigt at indhente din straffeattest.

5. Hvilke personoplysninger behandler Les Deux

Som led i rekrutteringsforløbet indsamler og behandler Les Deux følgende personoplysninger, så- fremt det er tilladt i henhold til den for Les Deux gældende databeskyttelseslovgivning:

• Generelle identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer,
• Oplysninger om erhvervserfaring, referencer fra tidligere arbejdsgivere, andre faglige enga- gementer, uddannelse og baggrundsrelaterede oplysninger, hvis det vurderes relevant,
• Oplysninger om strafbare forhold (straffeattest),
• Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger såsom helbredsoplys- ninger, men det kan ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt i særlige situationer

6. Kilder vi indsamler personoplysninger fra

De fleste personoplysninger indsamler Les Deux direkte fra dig, samt via de observationer og ud - ledninger som Les Deux gør om dig som følge af rekrutteringsprocessen. De oplysninger vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger eventuelt ikke er i stand til at tilbyde dig ansættelse hos os, hvilket du vil blive oplyst om forinden såfremt dette er tilfældet.

7. Behandling af straffeattester

Ansættelsen kan være betinget af, at du kan fremvise en ”ren” straffeattest ved påbegyndelse af ansættelsesforholdet og på ethvert senere tidspunkt, som Les Deux med rimelighed kan forlange.

Les Deux indhenter dit udtrykkelige samtykke til behandling af din straffeattest.

Les Deux kan opbevare en kopi af din straffeattest til dokumentationsmæssige formål eller vælge at notere, om der er forevist en ren straffeattest.

Les Deux videregiver ikke din straffeattest, medmindre det er påkrævet ved lov.

8. Databehandlere og overførsel samt videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive delt med leverandører, samarbejdspartnere, kontraktører eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af Les Deux. Når vi arbejder med sådanne databehandlere, indgår Les Deux skriftlige aftaler, der præciserer, at databehandlerne kun må behandle personoplysninger i overensstemmelse med Les Deux's instruktioner og udelukkende til Les Deux's formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Det er en forudsætning, at databehandlerne implementerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Les Deux deler dine personoplysninger med offentlige myndigheder, når det kræves af lovgivningen.

Hvis Les Deux overfører personoplysninger til lande uden for EU/EØS, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte disse oplysninger, som krævet af databeskyttelseslovgivningen. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med relevante lovkrav og ofte ved hjælp af standardkontrakter udarbejdet af Europa-Kommissionen.

9. Opbevaringsperiode

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring. Dette sker i overensstemmelse med Les Deuxs databeskyttelsespolitik.

Hvis du har sendt en ansøgning til os, opbevarer vi den normalt i 6 måneder efter, at afslag er givet, hvorefter den slettes, medmindre du har givet samtykke til opbevaring i længere tid.

10. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode Les Deux om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine person- oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Les Deux om at berigtige oplys- ningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Les Deux om at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du rette henvendelse til Angelle Peters hr@lesdeux.com eller ved at ringe til hovednummeret 78 74 53 35.
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

I de tilfælde vores behandling udelukkende er baseret på dit udtrykkelige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.